preloader

تومان۲۸۰,۰۰۰

موجود

کرم ضد چروک سینره فاقد پارابن

Cinere Anti-Aging Cream 40 ml
شناسه محصول : 27180
تاریخ مصرف: بیش از 6 ماه

اطلاعات برند

iran--4692
برند
عنوان پارسی
شرکت سازنده
وبسایت شرکت
کشور سازنده

مشخصات محصول

نوع محصول
کرم
سایز
40 میلی لیتر
محل مصرف
صورت و گردن
جنسیت مصرف
عمومی
گروه
ضدچروک صورت
نوع محفظه
تیوپ

اطلاعات کاربردی

مشخصه ها
محافظت از پوست دربرابر آلودگی، خشکی هوا و عوامل مخرب محیطی رفع چروک های سطحی و کاهش عمق چین و چروک ها دارای عصاره گیاه مورد برای جلوگیری از تخریب کلاژن پوست و افزایش طول عمر سلول های پوست حاوی کمپلکس MDI جهت جلوگیری از ایجاد چین و چروک حاوی کوآنزیم Q10 و ویتامین E جهت حذف رادیکال‌های آزاد
روش مصرف
هر شب پس از تمیز نمودن پوست با محصولات پاک کننده سینره، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و گردن قرار داده و با انگشتان آن را روی تمام پوست صورت پخش نمایید.
شرایط نگهداری
در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
توضیحات
بـا گذشـت زمـان و افزایـش سـن، تغییـرات متعـددی در ســاختار پوسـت رخ مـی دهـد کـه بـه تدریـج باعـث ایــجاد چــروک هـای سـطــحی و عمــیق در پـوســت مـی شـود. از جملـه ایـن تغییـرات مـی تـوان بـه کاهـش فعالیـت غـدد چربـی، کاهش رطوبـت و همچنین نازک شـدن لایه درم پوسـت اشـاره کرد. امـا مهمتریـن اتفاقی که طی ایـن دوران رخ می دهد؛ اختلال در سـاخت پروتئین های پوسـت (کلاژن و الاسـتین) و کند شدن فرآیند نوســازی می باشــد. کاهش پروتئین های پوســت که وظــیفه حفظ اســتحکام و انعطاف پذیری آن را بر عهده دارند، باعـث ایجاد چین و چروک در پوست می شود. زمــان خاصــی بـرای آغـاز ایـن فــرآیند وجـود نـدارد ولـی تاثیـر عوامــل مخرب محیطـی که تمـاس مداوم با نـور خورشـید و رادیـکال هـای آزاد، از مهمتریـن آنها می باشــد، در تســریع ایـن پدیـده بـه اثبـات رســیده اسـت. ایـن عوامـل باعـث فعــال شـدن آنزیـم هایـی مـی گردنـد کـه سـبب تجزیـه کلاژن، الاسـتین و سـایر پروتئیـن هـای پوسـت مـی شـوند. بنابرایـن بـا محافظـت از پوسـت در برابـر آثـار مخرب و حفظ رطوبـت مورد نیاز، می توان تا حـد زیادی پیری را به تعویق انداخت. کرم ضد چروک سـینره با اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیـا قـادر اسـت بـه خوبـی از پوســت در برابـر عوامـل مخـرب محافظـت نمایـد، رطــوبت مـورد نیاز پوســت را فراهـم سـازد و در نتیجه میزان کلاژن پوسـت را افزایش دهد. ترکیبات موثر در کرم ضد چروک سینره: - عصــاره گیـاه مـورد: عصـاره هیدرولیـز شـده بـرگ گیـاه مـورد، از یـک طـرف بـا افزایـش ســنتز پروتئینـی کـه مسـئول طــول عمـر ســلول هـا مـی باشـد، باعث افزایـش عمر ســلول هـای پوســت مـی شــود و از طـرف دیگـر از تجزیـه کلاژن کـه مسـئول اسـتحکام پوسـت مـی باشـد جلوگیـری مـی کنـد کـه در نتیجـه باعـث بـه تأخیـر انداختن فــرآیند پیری پوسـت می شود. - کمپلکـسMDI: ایـن مـاده حاصــل فنــاوری بیــوتکنولوژی بـوده و یکـی از قویتریـن مهـار کننـده هـای آنزیـم مخـرب کلاژن مـی باشــد. بدیـن ترتیـب باعـث افزایـش میزان کلاژن در پوست می شود و از آن در برابر عـوامل مخرب مثل نور خورشـید، اسـترس، آلـودگی های محیطی و... محافظت می کند. - کوانزیم Q10: این ماده یک آنتی اکسـیدان طبیعی و بسـیار قوی اسـت که به علت کوچکی مولکول های آن به راحتی به داخل پوسـت نفوذ می کند و از آثار سـوء رادیکال های آزاد بـر روی پوسـت جلوگیـری مـی نمایـد. ایـن مـاده بـه تولیـد انـرژی مـورد نیاز سـلول های پوســت نیز کمک مـی نماید و باعث نوسـازی و تجدید سـاخت سـلول ها می شـود. اثر این ماده در کاهش عمق چین و چروک ها به اثبات رسیده است. - روغـن گل مغربـی و دانـه کتـان: روغـن ایـن گیــاهان حاوی مقادیر فراوان اسـید های چرب امگا 3 و امگا 6 می باشـد. این اسـید های چرب در سـاختمان غشـاء سـلولی به کار مـی رونـد و در فرآینـد التیـام زخـم هـا و نوسـازی پوســت نقـش بسـزایی دارنـد. ایـن مـواد از پوسـت در برابـر رادیـکال هـای آزاد محافظـت مـی کننـد و مانـع از ایجـاد چیـن و چروک روی پوست می شوند. - روغـن آووکادو: ایـن روغـن سرشـار از پتاسـیم و ویتامیـن هـای طبیعـی A و E مـی باشـد که باعث تغذیه، افزایش مقاومت پوســت نسـبت بـه رادیکال هـای آزاد، افزایش سرعت نوسازی پوست و رفع خشکی آن می گردد. - عصـاره گل همیشـه بهـار: ایـن عصـاره عـلاوه بـر خاصیت ضد التهابی، باعث بازســازی و نوســازی پوســت می شــود و مکمل تاثیر روغــن آووکادو در جلوگیری از ایجــاد چین و چـروک می باشد. به خصوص ترکیب این دو ماده جهت حفظ طراوت و شادابی پوست بانوانی که در دوران یائسگی به سر می برند توصیه شده است. - دکسپانتول و Butter Shea: این مواد، رطوبت پوست را به میزان موثری افزایش می دهند.
  • 11 تضمین کیفیت

    بررسی و کنترل نهایی توسط دکتر داروساز

  • 11 اصالت کالا

    دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو

تومان۲۸۰,۰۰۰

موجود

مشاهده محصولات اخیر